Tuesday, January 8, 2013

ಕನಸಿನ ಬಾಲೆಯ ಮನದರ್ಪಣ - ನೀಲ ಕಡಲ ಬಾನು                  PÀ£À¹£À ¨Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¥Àðt - ¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ
                                                    -ಮಮತಾ ರಾವ್. ಮುಂಬೈ
                                                                                                                     (29-11-2008)

ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßrUÀjUÉ dAiÀÄ®Që÷ä ¥Ánïï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉ, ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ºÁUÀÆ DwäÃAiÀÄ ªÀåQÛvÀé¢AzÁV §ºÀÄ ¥ÀjavÀgÀÄ.. ¸Àé®àPÁ® ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ dAiÀÄ®Që÷ä CªÀgÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ. ªÀÄÄA§¬Ä gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀQæÃAiÀĪÁV ¥Á®ÄUÉƼÀÄîwÛzÀ FPÉ vÀªÀÄä C©ü£ÀAiÀÄPÁÌV ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀPÁÌV ºÀ®ªÁgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¢ದ್ದಾರೆ. eÉÆvÉUÉ EªÀgÀÄ GzÀAiÉÆãÀÄäR ¯ÉÃRQAiÀÄÆ DVzÀÄÝ, ¸ÀÈd£Á - ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ §¼ÀUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVದ್ದಾಕೆ. ¸ÀÈd£Á §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ 2006gÀ°è ¨É¼ÀQUÉ vÀAzÀ `PÀxÉ ºÉüÉÃ`- J£ÀÄߪÀ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è dAiÀÄ®Që÷äAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ - `ªÀiÁ¢AiÀÄzÀÄ PÀxÉAiÉÄ£À߯ÉÃ` PÀxÉAiÀÄÄ NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢ದೆ. ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀ«UÉÆö×UÀ¼À°è  EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. ¸ÀzsÀåPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É¯É¹ QgÀÄvÉgÉ-gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è d£À¦æAiÀÄvÉ UÀ½¹gÀĪÀ EªÀgÀÄ §gÉzÀ LªÀvÉÆÛAzÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ `¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ ` PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀªÀÅ ¨É¼ÀQUÉ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ºÁUÀÆ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÀAUÀw.
   F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°ègÀĪÀ LªÀvÉÆÛAzÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ FUÁUÀ¯Éà §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. `ºÀQÌ` PÀªÀ£ÀPÉÌ zÀ.gÁ ¨ÉÃAzÉæ ¥Àæ±À¹Û(ªÀÄÄA¨É¼ÀPÀÄ PÀ£ÀßqÀ §¼ÀUÀ-ªÀÄÄA§¬Ä); `¸ÀªÀÄÄzÀæ` PÀªÀ£ÀPÉÌ gÉÆÃmÁæPïÖ PÀè¨ï PÉÆÃl, ¸Á°UáæªÀÄzÀªÀjAzÀ ¥Àæ±À¹Û;  `¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ` PÀ«vÉUÉ CxÀtÂAiÀÄ «ªÉÆÃZÀ£À ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀªÀjAzÀ zÀÄ.¤A. ¨É¼ÀUÀ° ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û; ºÁUÀÆ `£À£ÉÆß¼ÀÄ ¤Ã` PÀªÀ£ÀPÉÌ ¸ÀAPÀæªÀÄt ¥ÀæPÁ±À£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ¸Á»vÀå ¸ÀàzsÉð-2007gÀ ¸Á°£À §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. EµÉÖ®è §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß  FUÁUÀ¯Éà ¤zsÀðj¹ªÉ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ.
   dAiÀÄ®Që÷ä ¥ÁnîgÀ  PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ UÁvÀæzÀ°è aPÀÌzÁV PÀAqÀħAzÀgÀÆ CxÀð¥ÀÇtðªÁVªÉ; CªÀgÀ ¨sÁµÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ F PÀªÀ£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀë÷ä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV NzÀÄUÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁVªÉ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß-£ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß-¤gÁ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß, vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß, vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ¢lÖvÀ£À¢AzÀ C©üªÀåQÛUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÁßV PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EA¢UÀÆ ¥À槮ªÁVgÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è vÀªÀÄä C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ MzÁÝlzÀ°è vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÌzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸À¥sÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. EAvÀºÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ£ÀÄß £Ár£ÁzÀåAvÀ ºÀÄqÀÄQ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉƧâgÀÄ ªÀÄÄAzÁVzÀÄÝ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¹«f ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀAzÀ LªÀvÀÄÛ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ PÀÈwUÀ¼À°è GzÀAiÉÆãÀÄäR PÀªÀAiÀÄwæ dAiÀÄ®Që÷ä ¥ÁnîgÀ `¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ` PÀªÀ£À ¸ÀAUÀæºÀªÀÇ ¸ÀºÀ MAzÀÄ.
   ¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ- ¸ÀAPÀ®zÀ°ègÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV N¢zÁUÀ CªÀÅUÀ¼À »A¢gÀĪÀ ¹ÛçÃ-¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ wêÀævÉAiÀÄ CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÅlÖ ¥ÀÅlÖ DzÀgÉ D¥À۪ɤ¸ÀĪÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ¯ÉÃRQAiÀÄ ¨sÁªÀ£Á¯ÉÆÃPÀzÀ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. E°è UÀAqÀÄ-ºÉtÂÚ£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ºÉtÂÚ£À C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ-C¤ªÁAiÀÄðvÉ, ¥ÉæêÀÄPÁÌV ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄ«PÉ ºÁUÀÆ MAnvÀ£ÀzÀ «µÁzÀvÉ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÁܬĨsÁªÀªÁV «ÄAaªÉ.``AiÀiÁPÉ »ÃUÉ PÀAqÀÄAqÀzÉݯÁè PÀ£À¸ÀÄ C£ÉÆßà ºÁUÉ! J£ÀÄßvÁÛ ªÁ¸ÀÛªÀQÌAvÀ®Æ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À¯Éèà EgÀ§AiÀĸÀĪÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß `§tÚ PÀgÀVzÀ gÀAUÉÆð` ºÁUÀÆ `vÀ¼ÀîAPÀ`zÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.§vÀÛ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ, «¯Á¹, PÀ¼ÀPÉÆAqÀªÀ¼ÀÄ, UÁAiÀÄ, GgÀļÀÄ, ºÁUÀÄ ²Ã¶ðPɬĮèzÉ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è(28 ªÀÄvÀÄÛ 46) «µÁzÀzÀ bÁAiÉÄ vÀĸÀÄ UÁqsÀªÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäªÉ. «µÁzÀzÀ bÁAiÉĬÄzÀÝgÀÆ ¤gÁ±Á¨sÁªÀ«®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.
   EvÀgÀ PÀªÀAiÀÄwæAiÀÄgÀAvÉ gÀÆrüªÀÄÆ® ¹ÛçêÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀÅgÁtzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è dAiÀÄ®Që÷äAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ - PÀªÀ£ÀzÀ°è ¹ÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆzÉëUÉ ºÁPÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯ÁèV¹, PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß aAw¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ-CzsÀªÀÄ PÀªÀ£ÀzÀ°è,  "gÁªÀÄ gÁªÀtgÀ°è/ AiÀiÁgÀÄ GvÀÛªÀÄ/ ºÉÃ¼É ¹ÃvÉ/ HºÀÄA, ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ §zÀ°¸ÀÄ/ gÁªÀÄ gÁªÀtgÀ°è,AiÀiÁgÀÄ CzsÀªÀÄ!/ ¸ÀºÀ£ÉUÉlÄÖ ºÉýzÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉ."  £ÀÆgÀÄ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀÅlÖ¥ÀÅlÖ ªÁPÀåUÀ¼À F PÀªÀ£ÀzÀ°è ¹ÃvÉAiÀÄ ªÀiÁw£À°ègÀĪÀ C¸ÀºÀ£É ºÉƸÀ¢QÌ£ÀvÀÛ ºÉÆgÀ½gÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ C©üªÀåQÛAiÀÄ°ègÀĪÀ  ¢lÖvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
 DzÀgÉ EzÉà zÀ¤, `aUÀÄgÀÄ`- PÀªÀ£ÀzÀ°è vÀ£Éß®è PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁV¹ CºÀ¯ÉåAiÀÄAvÉ ²¯ÉAiÀiÁUÀ §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄjÃwAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ZËPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß zÁl¯ÁgÀzÀ C¸ÀºÁPÀvÉAiÀÄ zÀ¤ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ Cj«£ÀvÀÛ ¸ÁV, ªÀĺÁzÉë CPÀÌ£À°è vÀ£Àß ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁt§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. ¦æÃw JA§ ªÀÄjÃaPÉAiÀÄ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÀÛzÉ. `. . .£À£ÉÆß¼ÀÄ ¤Ã` PÀªÀ£ÀzÀ°è CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃRQAiÀÄ ¸ÀéUÀvÀ-``–PÉýzÀ dUÀ ªÀiÁvÁrÃvÀÄ «ÄwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ, ªÀiÁvÁqÀ° ©qÀÄ`` J£ÀÄßvÁÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ CPÀÌ£ÀAvÉ vÀ£ÀUÀÆ ¦æÃw zÉÆ. .gÀ. .Q. .vÉ. . JAzÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÉÆA¢UÉ C¤²ÑvÀvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£À¸ÀÄUÁjPÉAiÀÄ°èAiÉÄà KPÁAVAiÀiÁV ªÀÄļÀÄVgÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ C¨sÁªÀ JzÀÄÝPÁt¸ÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ £É®ªÀ£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV »r¢lÄÖPÉƼÀÄîvÁÛ, PÀ£À¸ÀÄPÁtĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ  vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ MrØPÉƼÀÄîªÀ°è ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ºÉƸÀvÀ£À ªÉÄZÀÄѪÀAvÀºÀzÀÄÝ.    ºÀQÌ ºÁUÀÄ D¸É PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è £É®PÀÌAnPÉÆArgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ C¤ªÁAiÀiðvÉ ¤ZÀѼÀªÁVzÉ. ºÀQÌAiÀÄAvÉ DPÁ±ÀzÀ°è ºÁgÁr CxÀªÁ J¯ÉUÀ¼ÁV vÀAUÁ½UÉ ¹QÌ J¯Éè¯ÉÆèà C¯ÉzÁr vÀ£ÀߣÀÄß ºÉƸÀºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §zÀ°UÉ ¯ÉÃRQ vÀ£Àß PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV £É®zÀ°è HgÀ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À zÀéAzÀéªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ §AiÀĸÀĪÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß §zÀÄQ£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ aAvÀ£É JzÀÄÝ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÇgÉ, CjPÉ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ½UÉ ºÀuÉ¥ÀnÖPÀnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
   ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÆÃqÀ, £ÀPÀëvÀæ, ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ, £À¢, ºÀQÌ, ªÀÄgÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ°è EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¦æÃw. CªÀgÀ GvÀÛªÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹AiÉÄ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäªÉ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è §ºÀıÀB ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ PÀ«AiÀÄ PÀ®à£É ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß ¹ÛçÃUÉ ºÉÆð¹zÀÝ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ JAzÀgÉ, ºÉtÄÚUÀ¼À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ, CzÀPÉÌà CµÉÆÖAzÀÄ ªÉÆgÉvÀ, £ÀÄ°vÀ, G°vÀ J£ÀÄߪÀ CzÀÄãvÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¯ÉÃRQ,  £Á£ÀÄ v/s ¤Ã£ÀÄ- PÀªÀ£ÀzÀ°è £À¢AiÀÄ£ÀÄß «gÀ» ºÉuÁÚV awæ¸ÀÄvÁÛgÉ. D±ÀAiÀÄ PÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁPÁgÀªÁzÀ PÀ£À¸ÉA§ PÀƸÀÄ ºÉƹ®Ä zÁl¨ÉÃPÀÄ, ¨Á£À fVAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÁÝgÉ.MnÖ£À°è dAiÀÄ®Që÷äAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èAiÉÄà GvÀÛªÀĪÁzÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¤ÃrzÁÝgÉ. vÀ£Àß ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß, PÀ®à£Á±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® vÀªÀÄä PÀ£À¹UÀµÉÖ- vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ZËPÀnÖUÀµÉÖ ¹Ã«ÄvÀªÁVj¸ÀzÉ ºÉƸÀ £É¯É¬ÄAzÀ ºÉƸÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ §zÀÄQ£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è NzÀÄUÀjUÉ PÀÆqÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉtÂÚ£À PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉtÄÚ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤Ã®¨Á£À° DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ ºÀQÌ ºÁAiÀiÁV gÉPÉÌ ©aÑ ºÁgÀ°; ¤Ã® PÀqÀ®° ¦æÃwAiÀÄ zÉÆÃt ªÀÄļÀÄUÀĪÀ ¨sÀAiÀÄ«®èzÉ vÉïÁqÀ°; CAvÀºÀ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ ¸É¯É EªÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÉƪÀÄä°  JAzÀÄ D²¸ÀÄvÁÛ ¥ÀÅ£ÀB MªÉÄä `¤Ã® PÀqÀ® ¨Á£ÀÄ` PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
                         ******************************** 

(ಮುಂಬೈನ ‘ಮಾಟುಂಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ’ದ ಮುಖವಾಣಿ, ‘ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ’ ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, 2008ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವಿಮರ್ಶೆ.)

2 comments:

sunaath said...

ನಿಮ್ಮ ಕವನಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟವಾದುದು ಹರ್ಷದ ಸಂಗತಿ.
ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Jayalaxmi said...

2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಕಾಕಾ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. :) ಏನು ಮಾಡಲೂ ತೋಚದೆ e mailಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ, ಮಮತಾ ರಾವ್ ಅವರು ಬರೆದ ಸಿಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ.
ನನ್ನಿ.